Our Policy

A003_C085_1213FZ.0000875 copy.jpg
 

1.Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükte kanun ve yönetmelikleri, müşterimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,

Zorla Çalıştırma

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

Taciz ve Kötü muamelenin Önlenmesi

Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ve psikolojik veya cinsel taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların Kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı,

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi

Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma

Eligül Çorap, 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalıştırma yaşı ve çocuk çalıştırma yasağı maddesi gözetilerek personel istihdamı yapmayı, kesinlikle çocuk işçi çalıştırmamayı ve genç işçileri kanuna uygun şekilde çalıştırmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ve tüm yasal mevzuata dayalı, proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı, bu uygulamaların aktif ve güncel bir şekilde kontrolünü sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,

Sendikal Örgütlenme ve Toplu pazarlık yapma hakkı

Çalışanların yetkili sendikasıyla toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

Çevre

Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi,

Güvenlik

Yurtdışı yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı,

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

Yönetim Sistemi

Sosyal uygunluk, Kalite ve Çevre Entegre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.


2.Kalite ve Çevre Politikamız

Eligül Çorap; hizmet standartlarımızı sürekli yükselterek hizmet vermeyi, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, her çalışanın mümkün olan en güvenli koşulda çalıştığından emin olmayı, kendine amaç edinmiştir. Bu amacın bilincinde olarak;

Çorap üretimi ve pazarlaması alanında sektöründe alanında lider firmalarından biri olmak,

Firmamızın tüm çalışanların katılımı ile Gelişen ve Değişen Müşteri isteklerini, Ulusal ve Uluslararası Kalite ve Çevre Standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde üreterek müşterilerimizi memnun etmek,

Yasalara, Mevzuatlara Tavizsiz Uymak

Kalite & Çevre Yönetim Sistemlerinin Şartlarına Uymak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak

Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

Tüm faaliyetlerin kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek

Çevresel boyutları belirlemek çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak kirliliği önlemek

Geri dönüşüm imkânı olan her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri yapmak

Kaliteli çorabı her zaman, zamanında ve rekabet edilebilir fiyata üretmek, en üst seviyedeki yöneticisinden, en alt seviyedeki çalışanına kadar tüm personelin ortak çaba ve gayreti ile oluşturmak,

Kaliteli, verimli ve ekonomik çorap üretimi yapacak teknoloji ve sistemleri sürekli olarak takip etmek ve güncelleştirmek,

Eligül Çorap işletmesinin, tüm kademelerinde çalışan personelinin niteliğine, sürekli eğitimine ve motivasyonuna önem vermek,

Eligül Çorap ile ilişkide bulunan tüm şahıs ve personelin haklarına saygı göstermek,

Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak ve Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite & Çevre Yönetim Sistemi’mizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.


3.Atık Yönetimi Politikamız

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. 

Eligül Çorap San. Ve Tic. Ltd. Şti olarak amacımız; Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünün sağlanmasıdır. 

Yetkili/Sorumlu Belirlemek; Atığa ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk adım olarak bu konuda bir sorumlu belirlenmeli ve bu kişi tarafından yeterli sayıda personelden oluşan bir Çevre birimi oluşturulmalıdır. Sorumlu tarafından atık toplamakla görevli personeller, atık geçici depolama alanı sorumlusu gibi diğer görev paylaşımları da yapılmalıdır.

Atığın Tanımlanması; Fabrikada ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve kaynakları belirlenmelidir. İlk olarak belediye tarafından alınan evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları ve endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, atık yağlar, kontamine (herhangi bir tehlikeli atık/atık yağ bulaşmış) ambalaj atıkları belirlenmelidir. Bunların oluşum sıklığı ve miktarları tespit edilmelidir. Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar belirlenmelidir.

Kaynağında Ayrı Toplama; Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve niteliğine uygun konteynerler konmalıdır. Tehlikeli atıklar için kapalı konteynerler kullanılmalıdır. Her bir konteyner üzerine, içerisine atılacak atığın türünü belirten bilgi ve uyarı etiketleri yazılmalıdır. Eğer mümkünse farklı atıklar için farklı renklerde konteynerler de kullanılabilir. Bu şekilde bir uygulama atıkların kaynağına ayrı toplanmasındaki başarıyı yükseltecektir.

Personel Eğitimi; Gerek atık yönetiminden sorumlu ekibe, gerekse tüm personele atık yönetimi konusunda eğitim/bilgi verilmeli, herkesin üzerine düşen vazifeler bildirilmeli ve atıkların ayrı toplanması konusunda herkesin hassasiyet göstermesi hususları hatırlatılmalıdır.

Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması; Kaynağında farklı konteynerlerle ayrı olarak toplanan atıkların tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçici depolanması için bir "Geçici atık Depolama Alanı" kurulmalıdır. Tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve evsel atıklar için farklı depolama sahaları kurulabilir. Tehlikeli atıkların geçici depolanacağı alan; tesis sahası içerisinde, sızdırmaz beton zeminli, üzeri kapalı, dökülme ve sızıntılara karşı önlem alınmış, farklı atıklar için farklı bölümler oluşturulmuş ve farklı atıkların bu bölümlerde ayrı olarak uygun şekilde (gerektiğinde konteyner içerisinde) depolanacağı bir alan olmalıdır. Bu alandaki bölümlerde depolanan atıkların isimleri yazılır. Bölümlere ve atık depolanması için eğer konteyner kullanılıyorsa konteyner üzerine atığın kodu, depolama tarihi gibi bilgiler yazılır. Bu bölüme yetkisiz kişilerin girişlerine karşı önlem alınır. Ayrıca bu sahada yangına ve acil durumlara karşı tedbir alınır. Aynı şekilde ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda yağmur, rüzgar gibi etkenlerle atıkların etrafa dağılmasına karşı önlem alınır.

Ön İşlem; Ambalaj atıkları, tehlikeli atık ile kontamine olmuş ambalajlar (örn; boya tenekeleri) depolanırken ve taşınması esnasında daha az yer kaplaması için mümkünse sıkıştırılmalıdır. Sulu atıklar ise mümkün olduğunca susuzlaştırılmalıdır. Bu önlemler ağırlık ve maliyet açısından firmaya önemli ekonomik avantaj sağlamaktadır.

Atıkların Bertarafa/Geri Kazanıma Gönderilmesi; Geçici depolama alanındaki atıkların bertarafı/geri kazanımı için araştırma yapılmalı bu konuda lisanslı tesislerle görüşme yapılarak atığı alacak yetkili tesis seçilmelidir.

Kayıtların Tutulması; Yapılan tüm işlemlere ait kayıtların düzenli olarak tutulması gerekir. Bu da atık beyan formlarının düzenlenmesinde, Atık Yönetim Planlarının hazırlanmasında ve olası revizyonlarda kolaylık sağlar.


4.Metal Kirliliği Politikamız

Üretim alanları (Makine Dairesi, İplik Deposu, Yarı Mamul, Burun Dikiş, Ütü Paket) metal kirliliğine karşın korunmalıdır.

Makine Dairesi, Burun Dikiş, Ütü Paket Bölümleri Kırık İğne Prosedürünü Uygulamak Zorundadır. 

Üretim Alanları Herhangi Bir Metal Parçasından Arındırılmalıdır. Buna Göre Makinelerin Üzerinde Ve Civarında, Ayrıca Diğer Bölümlerde Herhangi Bir Tornavida, Pense, Maket Bıçağı, Cımbız, Makas Gibi Aletler Bırakılmamalı Ve Kullanıldıktan Sonra Tekrar Kilitli Takım Çantasında Muhafaza Edilmelidir. 

Üretim Alanlarındaki İlan Panolarında Ve Bu Alanlarda Raptiye, Toplu İğne, Tel Zımba Gibi Ofis Malzemeleri Kullanılmamalıdır.

Burun Dikiş Ve Ütü Paket Bölümlerinde Makas Ve Cımbız Gibi Aletler Masalara Bağlı Tutulmalı Ve Sayıları Sorumlu Kişi Tarafından Mesai Bitiminde Kontrol Edilmelidir.

İplik Deposuna Gelen Tel Zımbalı İplik Kolileri Bobinler Boşaltıldıktan Sonra Anında İmha Edilmelidir.

İplik Deposu Ve Yarı Mamul Depoda Ürünler Tahta Paletlerin Üzerine Konulmamalıdır. Eğer Mümkünse Plastik Palet Kullanılmalı, Değilse Tahta Paletlerin Üzerine Kalın Muşamba Serildikten Sonra Kullanılmalıdır.

Yukarıda Saydığımız Tüm Maddeler İnsan Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Çok Önemli Olduğundan Tüm Çalışanlarımız Bu Maddelere Uymalıdır.